ΕΓΚΡΙΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΜΙΑΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ ΣΕ ΠΤΥΧΙΟΥΧΟ ΦΟΙΤΗΤΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΠΟ ΤΑ ΕΣΟΔΑ ΤΟΥ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΥ ΛΑΖΑΡΙΔΗ

Σας γνωστοποιούμε ότι, σύμφωνα με το έγγραφο αριθμ. Πρωτ. 34610/8-6-2017 της Αρμόδιας Αρχής Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης, η οποία προέβη στον έλεγχο της τήρησης των όρων της συστατικής πράξης και των όρων της προκήρυξης χορήγησης υποτροφίας σε πτυχιούχους των Τμημάτων Γεωπονίας, Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος του Α.Π.Θ. από τα έσοδα του κληροδοτήματος Κων/νου Λαζαρίδη: 

Α) εγκρίνεται ως υπότροφος ο:

1. Άγγελος Πρέντζας του Παναγιώτη,

ο οποίος πληροί όλους τους όρους και τις προϋποθέσεις της προκήρυξης χορήγησης της υποτροφίας (έχει καλύτερη επίδοση στις σπουδές του, το χαμηλότερο οικογενειακό εισόδημα έναντι των υπόλοιπων συνυποψήφιων του και καταγωγή από Πόντιους γονείς).

Β) δεν εγκρίνονται ως υπότροφοι οι

1. Χρήστος Δαμιανίδης του Κωνσταντίνου και

2. Μαρία Σιώπη του Βασιλείου   

διότι δεν πληρούν σε σχέση με τον συνυποψήφιο τους Άγγελο Πρέντζα του Παναγιώτη τους όρους και τις προϋποθέσεις  της προκήρυξης χορήγησης της υποτροφίας και συγκεκριμένα, ο Χρήστος Δαμιανίδης του Κων/νου δεν πληροί τον όρο της οικονομικής αδυναμίας και η Μαρία Σιώπη του Βασιλείου δεν πληροί το κριτήριο των σπουδών στα Τμήματα του Α.Π.Θ. όπως αναφέρεται στην από 2/11/2016 Πρόσκληση χορήγησης υποτροφίας (Τμήματα Γεωπονία, Δασολογίας & Φυσικού Περιβάλλοντος του Α.Π.Θ).