ΕΓΚΡΙΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΣΕ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ ΦΟΙΤΗΤΗ/ΤΡΙΑ ΑΠΟ ΤΑ ΕΣΟΔΑ ΤΗΣ ΔΩΡΕΑΣ ΣΟΦΙΑΣ ΔΕΡΜΙΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2019

Το Πρυτανικό Συμβούλιο του Α.Π.Θ. με την απόφαση αριθμ. πρωτ. 15596/21-01-2020  αποφάσισε τη χορήγηση της οικονομικής ενίσχυσης στην υποψήφια με αριθμό αίτησης 189/24-10-2019  διότι πληροί όλες τις προϋποθέσεις χορήγησής της.

Η παραπάνω απόφαση θα διαβιβαστεί στην αρμόδια αρχή (Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας – Θράκης) προκειμένου να προβεί σε έλεγχο της τήρησης των όρων της συστατικής πράξης και της ανακοίνωσης χορήγησης της οικονομικής ενίσχυσης.

Αποτελέσματα υποτροφίας: