ΕΓΚΡΙΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2020 ΣΕ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΦΟΙΤΗΤΗ ΤΟΥ ΤΜ. ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΑ ΕΣΟΔΑ ΤΗΣ ΔΩΡΕΑΣ ΣΟΦΙΑΣ ΔΕΡΜΙΣΗ

Η Αρμόδια Αρχή (Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας – Θράκης), η οποία προέβη σε έλεγχο για τη τήρηση των όρων της συστατικής πράξης και των όρων της από 13-12-2019 ανακοίνωσης χορήγησης οικονομικής ενίσχυσης –κατόπιν επιλογής – ενός/μίας μεταπτυχιακού/ης φοιτητή/τριας του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών του Α.Π.Θ. με το ποσό των χιλίων πεντακοσίων χιλιάδων ευρώ (1.500,00€ ) από τα έσοδα της Δωρεάς  Σοφίας Δερμίση «στη μνήμη των Ομότιμων Καθηγητών Βασιλείου και Νικούλας – Πηνελόπης Δερμίση», με το έγγραφο αριθμ. πρωτ. 60858/21-12-2020:

Α. συμφωνεί με το από 03-12-2020 Πρακτικό της Τετραμελούς Επιτροπής επιλογής υποψηφίου με το οποίο επιλέγει ως δικαιούχο της οικονομικής ενίσχυσης, την υποψηφιότητα με αριθμό πρωτοκόλλου αίτησης 212/22-10-2020, επειδή πληροί όλες τις προϋποθέσεις χορήγησής της.

Β. απορρίπτει τις υποψηφιότητες με αριθμό πρωτοκόλλου αίτησης:

Ι) 210/22-10-2020, διότι δεν πληροί την προϋπόθεση της φοίτησης σε ετήσιο μεταπτυχιακό πρόγραμμα του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών και υστερεί ως προς την προϋπόθεση της καταγωγής έναντι της υποψηφιότητας 212/22-10-2020.

ΙΙ). 234/30-10-2020, διότι υστερεί ως προς την προϋπόθεση της καταγωγής και ως προς την βαθμολογία του πτυχίου έναντι της υποψηφιότητας 212/22-10-2020.

ΙΙΙ) 236/30-10-2020, διότι υστερεί ως προς την προϋπόθεση της καταγωγής και ως προς τα εισοδηματικά κριτήρια έναντι της υποψηφιότητας 212/22-10-2020.