ΕΓΚΡΙΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2020 ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΦΟΙΤΗΤΗ ΑΠΟ ΤΑ ΕΣΟΔΑ ΤΗΣ ΔΩΡΕΑΣ ΣΟΦΙΑΣ ΔΕΡΜΙΣΗ ΥΣΤΕΡΑ ΑΠΟ ΑΝΑΠΟΜΠΗ

Η Αρμόδια Αρχή (Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας – Θράκης), η οποία προέβη σε έλεγχο για τη τήρηση των όρων της συστατικής πράξης και των όρων της από 13-12-2019 ανακοίνωσης χορήγησης οικονομικής ενίσχυσης –κατόπιν επιλογής – ενός/μίας προπτυχιακού/ης φοιτητή/τριας του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών του Α.Π.Θ. με το ποσό των τριών χιλιάδων ευρώ (3.000,00 € ), από τα έσοδα της Δωρεάς  Σοφίας Δερμίση «στη μνήμη των Ομότιμων Καθηγητών Βασιλείου και Νικούλας – Πηνελόπης Δερμίση», με το έγγραφο αριθμ. πρωτ. 4811/10-02-20221:

Α) επιλέγει την υποψηφιότητα με αριθμό αίτησης 235/30-10-2020, επειδή πληροί όλες τις προϋποθέσεις χορήγησης της οικονομικής ενίσχυσης και

Β) απορρίπτει τις υποψηφιότητες με αριθμό αίτησης 232/29-10-2020 και 216/23-10-2020, επειδή δεν πληρούν τις προϋποθέσεις  χορήγησης της οικονομικής ενίσχυσης.