ΕΓΚΡΙΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΦΟΙΤΗΤΗ ΤΟΥ ΤΜ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧ/ΚΩΝ ΤΗΣ ΔΩΡΕΑΣ ΝΙΚΟΥΛΑΣ ΚΑΙ ΣΟΦΙΑΣ ΔΕΡΜΙΣΗ

Σύμφωνα με το έγγραφο αριθμ. πρωτ: 27329/26-04-2016 της Αρμόδιας Αρχής (Α.Δ.Μ.Θ) -η οποία προέβη σε έλεγχο για τη τήρηση των όρων της συστατικής πράξης και των όρων της προκήρυξης χορήγησης οικονομικής ενίσχυσης έτους 2015 σε προπτυχιακό φοιτητή του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής του Α.Π.Θ. από τα έσοδα της "ΔΩΡΕΑΣ ΝΙΚΟΥΛΑΣ ΚΑΙ ΣΟΦΙΑΣ ΔΕΡΜΙΣΗ" –  συμφώνησε με την υπ' αριθμ. 12177/06-04-2016 απόφαση της Συγκλήτου του Α.Π.Θ. με την οποία επιλέχθηκε ως δικαιούχος της οικονομικής ενίσχυσης η κ. Ζήνδρου Κων/να του Νικολάου.