ΕΓΚΡΙΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ “ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΤΡΕΚΑ Ή ΤΡΙΚΑΤΣΟΥΛΑ” ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2019

Η Αρμόδια Αρχή (Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας – Θράκης), η οποία προέβη σε έλεγχο για τη τήρηση των όρων της συστατικής πράξης και των όρων της από 27-11-2018 προκήρυξης χορήγησης οικονομικής ενίσχυσης από τα έσοδα της κληρονομίας Γεωργίου Τρέκα ή Τρικατσούλα για το έτος 2019 με το έγγραφό της με αρ. πρωτ: 10023/08-05-2020  συμφωνεί με την επιλογή των δικαιούχων με αρ. πρωτ. αίτησης

  1. 580/12-02-2019
  2. 760/14-03-2019
  3. 690/06-03-2019