ΕΓΚΡΙΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ “ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΤΡΕΚΑ Ή ΤΡΙΚΑΤΣΟΥΛΑ” ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2018

 Η Αρμόδια Αρχή (Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας Θράκης) η οποία προέβη σε έλεγχο για τη τήρηση των όρων της συστατικής πράξης και των όρων της ανακοίνωσης χορήγησης οικονομικών ενισχύσεων από τα έσοδα της κληρονομίας Γεωργίου Τρέκα ή Τρικατσούλα, με το έγγραφύ της αρ. πρωτ. 24394/07-05-2019 ενέκρινε  ως δικαιούχους της οικονομικής ενισχύσης τους υποψηφίους με αριθμό πρωτοκόλλου αίτησης:

1. 760/07-03-2018

2. 699/05-03-2018

3. 764/07-03-2018