ΕΓΚΡΙΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΠΕΝΤΕ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΣ 2020-2021 ΑΠΟ ΤΑ ΕΣΟΔΑ ΤΟΥ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΒΑΡΚΑ

Η Αρμόδια Αρχή (Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας – Θράκης), η οποία προέβη σε έλεγχο για τη τήρηση των όρων της συστατικής πράξης και των όρων της από 13-12-2019 πρόσκλησης χορήγησης πέντε (5) υποτροφιών από τα έσοδα του κληροδοτήματος «Γεωργίου Βάρκα», για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021, (μετά από αναπομπή) με το έγγραφό της με αριθμό πρωτ. 64078/20/15-01-2021:  

Α) Κάνει δεκτή την από 15-10-2020 αίτηση θεραπείας του υποψηφίου με αριθμό αίτησης 930/11-5-2020.

Β) Συμφωνεί με τις αριθμούς πρωτ. 70/22-7-2020 και 98/26-11-2020 αποφάσεις του Πρυτανικού Συμβουλίου του Α.Π.Θ. περί χορήγησης της υποτροφίας στους υποψήφιους με αριθμό αίτησης: 930/11-5-2020, 875/15-04-2020, 879/15-4-2020, 869/8-4-2020 και 867/8-4-2020.