ΕΓΚΡΙΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΠΕΝΤΕ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΣΕ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΤΟΥ Α.Π.Θ. ΑΠΟ ΤΑ ΕΣΟΔΑ ΤΟΥ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΒΑΡΚΑ ΑΚΑΔ ΕΤΟΥΣ 2018-2019

Η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας – Θράκης με το έγγραφο  αρ. πρωτ. 65662/30-10-2018 συμφωνεί με την ληφθείσα απόφαση της Συγκλήτου του Α.Π.Θ. και εγκρίνει για τη χορήγηση των πέντε (5) υποτροφιών του κληροδοτήματος Γεωργίου Βάρκα τους υποψηφίους με αριθμό πρωτοκόλλου αίτησης 

1. 700/05-03-2018

2. 749/07-03-2018

3. 730/06.03.2018

4. 704/05.03.2018

5. 649/22-02-2018

διότι πληρούν όλους τους όρους και προϋποθέσεις της από 07.11.2018 πρόσκλησης χορήγησης υποτροφίας.