ΕΓΚΡΙΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΠΕΝΤΕ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΣΕ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΑΠΟ ΤΑ ΕΣΟΔΑ ΤΟΥ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΒΑΡΚΑ

Η Αρμόδια Αρχή (Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας – Θράκης), η οποία προέβη σε έλεγχο για τη τήρηση των όρων της συστατικής πράξης και των όρων της από 13-12-2019 προκήρυξης χορήγησης – κατόπιν επιλογής – πέντε  (5) υποτροφιών  από τα έσοδα του κληροδοτήματος Γεωργίου Βάρκα  για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021 οι οποίες αφορούν  προπτυχιακούς φοιτητές/τριες  όλων των Τμημάτων των Σχολών του Α.Π.Θ..  με το έγγραφό της 41205/09-09-2020  αναπέμπει την υπ’ αριθμ.  29024/22-07-2020 απόφαση του Πρυτανικού Συμβουλίου του Α.Π.Θ. προς επαναξιολόγηση.