ΕΓΚΡΙΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 2015-2016 ΑΠΌ ΤΑ ΕΣΟΔΑ ΤΗΣ ΔΩΡΕΑΣ ΕΛΛΗΣ ΣΙΜΟΥ

Σύμφωνα με την αριθμ. Πρωτ. 15841/12-07-2016 απόφαση της Γραμματείας Συγκλήτου εγκρίθηκε η χορήγηση της υποτροφίας  μεταπτυχιακών σπουδών εξωτερικού στην μοναδική υποψήφια  Γεωργία Σκοκάκη του Αντωνίου, πτυχιούχο του Τμήματος Φιλολογίας  της Φιλοσοφικής Σχολής  του Α.Π.Θ..

Η παραπάνω απόφαση θα  διαβιβαστεί στην  Αρμόδια Αρχή  (ΑΔΜΘ), προκειμένου να προβεί σε έλεγχο για τη τήρηση των όρων της προκήρυξης χορήγησης υποτροφίας.