ΕΓΚΡΙΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ ΑΠΟ ΤΑ ΕΣΟΔΑ ΤΗΣ ΔΩΡΕΑΣ ΕΛΛΗΣ ΣΙΜΟΥ “ΣΤΗ ΜΝΗΜΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΙΜΟΥ ΠΕΤΡΗ” ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΣ 2019-2020

Η Αρμόδια Αρχή (Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας – Θράκης), η οποία προέβη σε έλεγχο για τη τήρηση των όρων της συστατικής πράξης και των όρων της από 27-11-2018 προκήρυξης χορήγησης υποτροφίας με το έγγραφό της με αρ. πρωτ: 60287/23-10-2019 συμφωνεί με την επιλογή του υποψηφίου με αρ. πρωτ. αίτησης 667/14-3-2019 ως υποτρόφου της Δωρεάς Έλλης Σίμου για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020 για μεταπτυχιακές σπουδές στο εξωτερικό.