ΕΓΚΡΙΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ ΔΗΜ ΤΣΙΑΚΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΚΑΔ ΕΤΟΥΣ 2018-2019 (ΚΑΤΟΠΙΝ ΕΝΣΤΑΣΗΣ)

Η ΑΔΜΘ με το έγγραφό της με αρ. πρωτ, 73126/7-1-2020 έκανε δεκτή την ένσταση της υποψήφιας με αριθμό αίτησης 665/4-3-2019 και συμφωνεί με την επιλογή τηςως υποτρόφου από τα έσοδα του κληροδοτήματος Δημ. Τσιακμακόπουλου.