ΕΓΚΡΙΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ ΚΩΝ.ΝΟΥ ΤΣΩΠΡΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔ ΕΤΟΣ 2018-2019

Με το έγγραφο αρ. πρωτ. 63900/30-10-2018 η Αποκεντρωμένη Διοίκηση  Μακεδονίας – Θράκης συμφωνεί με την απόφαση της Συγκλήτου του Α.Π.Θ. σχετικά με την επιλογή της υποψήφιας με αριθμό πρωτοκόλλου αίτησης 676/26-02-2018,  ως υποτρόφου από τα έσοδα του κληροδοτήματος Κων/νου Τσώπρου  για το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019 διότι πληροί τις προϋποθέσεις του νόμου και του διαθέτη.