ΕΓΚΡΙΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΣΕ ΠΡΩΤΟΕΤΕΙΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΤΟΥ Α.Π.Θ. ΑΠΟ ΤΑ ΕΣΟΔΑ ΤΟΥ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ ΔΗΜ. ΤΣΙΑΚΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ (ΕΔΕΣΣΑ) ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔ ΕΤΟΣ 2016-2017

Σύμφωνα με το έγγραφο αριθμ. πρωτ.  49527/25-07-2017 της Αρμόδιας Αρχής (Α.Δ.Μ.Θ), η οποία προέβη σε έλεγχο για τη τήρηση των όρων της συστατικής πράξης και των όρων της προκήρυξης χορήγησης υποτροφίας, σε πρωτοετείς φοιτητές όλων των Τμημάτων του Α.Π.Θ. από τα έσοδα του κληροδοτήματος Δημητρίου Τσιακμακόπουλου για το ακαδ έτος 2016-2017, επιλέχθηκαν ως υπότροφοι οι: 

1. Γέργη Ελισσάβετ του Ιωάννη

2. Γέσιου-Κρανιώτη Κατερίνα του Φώτιου

3. Γκιάλη Ζαφείρω του Αναστασίου

4. Λιολιοπούλου Σοφία του Ελισαίου

5. Μαρκουζάνη Ευαγγελία του Γεωργίου

6. Νούσιου Χριστίνα του Πέτρου και

7. Πασσαλή Μαρία του Γεωργίου

διότι πληρούν τους όρους και τις προϋποθέσεις χορήγησης της υποτροφίας.