ΕΓΚΡΙΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΒΡΑΒΕΙΟΥ ΑΠΟ ΤΑ ΕΣΟΔΑ ΤΗΣ ΔΩΡΕΑΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΚΑΡΑΝΤΩΝΗ ΣΤΗ ΜΝΗΜΗ ΤΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΤΟΥ Α.Π.Θ. ΗΛΙΑ ΚΑΡΑΝΤΩΝΗ ΚΑΙ ΤΟΥ Dr iur ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΚΑΡΑΝΤΩΝΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2019

Το Πρυτανικό Συμβούλιο του Α.Π.Θ. με την απόφαση αριθμ. πρωτ. 7783/14-11-2019 αποφάσισε τη χορήγηση του χρηματικού βραβείου στον υποψήφιο με αριθμό αίτησης 227/05-11-2019  διότι πληροί όλες τις προϋποθέσεις χορήγησής του.

Η παραπάνω απόφαση θα διαβιβαστεί στην αρμόδια αρχή (Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας – Θράκης) προκειμένου να προβεί σε έλεγχο της τήρησης των όρων της συστατικής πράξης και της ανακοίνωσης χορήγησης του χρηματικού βραβείου.