ΕΓΚΡΙΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΒΡΑΒΕΙΩΝ ΑΠΟ ΤΑ ΕΣΟΔΑ ΤΗΣ ΔΩΡΕΑΣ ΧΑΝΑΝΙΑ ΑΖΑΡΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2020

Η Αρμόδια Αρχή (Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας – Θράκης), η οποία προέβη σε έλεγχο για τη τήρηση των όρων της συστατικής πράξης και των όρων της από 13-12-2019 ανακοίνωσης χορήγησης δύο (2)  χρηματικών βραβείων ύψους 5.000,00€ έκαστο σε  πτυχιούχους   του Τμήματος Οδοντιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας  του Α.Π.Θ. από τα έσοδα της Δωρεάς στη μνήμη «Χανανιά Αζαριά», με το έγγραφο αριθμ. πρωτ. 19598/08-04-2021 συμφωνεί με τη χορήγηση των δύο (2) χρηματικών βραβείων  υπέρ των υποψηφίων με αριθμό αίτησης 270/12-11-2020 και 268/12-11-2020, απόφοιτους του Τμήματος Οδοντιατρικής διότι πληρούν όλες τις προϋποθέσεις χορήγησής τους.