ΕΝΣΤΑΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΥΠΟΤΡΟΦΟΥ ΤΟΥ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΒΑΡΚΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ ΤΟΥ Α.Π.Θ. ΜΕ ΑΡ.ΠΡΩΤ. 25731/26-09-2019

Το Πρυτανικό Συμβούλιο του Α.Π.Θ. με την αρ. πρωτ.  5575/30-10-2019 απόφασή του δεν έκανε δεκτή την ένσταση του υποψηφίου με αριθμό αίτησης 767/14-3-2019. 

Συνεπώς ισχύει η αρ. πρωτ. 25731/26-09-2019 της Συγκλήτου του Α.Π.Θ.  περί επιλογής των πέντε (5) υποτρόφων για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020 του κληροδοτήματος Γεωργίου Βάρκα από την οποία προκύπτει ότι δικαιούχοι της υποτροφίας είναι οι παρακάτω πέντε (5) υποψήφιοι με αριθμό αίτησης:

1. 730/13-03-2019

2. 746/13-03-2019

3. 702/07-03-2019

4. 741/13-03-2019

5. 769/14-03-2019

Οι  παραπάνω αποφάσεις θα διαβιβαστούν στην αρμόδια αρχή Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας – Θράκης (ΑΔΜΘ) προκειμένου να προβεί σε έλεγχο για τη τήρηση των όρων της συστατικής πράξης και των όρων της πρόσκλησης χορήγησης υποτροφίας.