Επανεξέταση επιλογής υποτρόφου, από τα έσοδα του κληροδοτήματος Κων/νου Λαζαρίδη, του υποψηφίου με αριθμό αίτησης 18506/05-04-2021 μετά από αναπομπή της Α.Δ.Μ – Θ.

 

Το Πρυτανικό Συμβούλιο του Α.Π.Θ. μετά τη αναπομπή της με αριθμ. πρωτ. 43631/08-07-2021 απόφασής του περί έγκρισης χορήγησης υποτροφίας  από τα έσοδα του κληροδοτήματος  Κων/νου Λαζαρίδη  και επανεξέταση της επιλογής της υποψηφιότητας με αριθμό αίτησης 18506/05-04-2021, με το έγγραφο του αριθμ. πρωτ. 15609/18-10-2021   αποφάσισε τη μη επιλογή του ως δικαιούχο της υποτροφίας διότι δεν πληροί την προϋπόθεση της οικονομικής αδυναμίας ώστε να μην μπορεί να ανταπεξέλθει στις σπουδές του.

Η παραπάνω απόφαση θα διαβιβαστεί στην αρμόδια αρχή (Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας – Θράκης) προκειμένου να προβεί σε έλεγχο της τήρησης των διατάξεων του Ν. 4182/2013 άρθρα 38, 47, 56, 82, του Ν.2039/39 άρθρα 51-59, το Κ.Δ. 18/23-8-1941 άρθρα 1-34.