ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗ ΤΗΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΣΕ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ/ΤΡΙΕΣ ΤΟΥ Α.Π.Θ. ΤΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΤΡΕΚΑ ΛΗ ΤΡΙΚΑΤΣΟΥΛΑ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2018.

Η Σύγκλητος του Α.Π.Θ. με την απόφασή της αρ. πρωτ. 8550/01-04-2019 ενέκρινε τη χορήγηση εφάπαξ οικονομικής ενίσχυσης για το έτος 2018 στους υποψηφίους με αριθμό πρωτοκόλλου αίτησης:

1. 760/07-03-2018

2. 699/05-03-2018

3. 764/07-03-2018 

Η παραπάνω απόφαση θα διαβιβαστεί στην αρμόδια αρχή Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας – Θράκης (ΑΔΜΘ) προκειμένου να προβεί σε έλεγχο για τη τήρηση των όρων της συστατικής πράξης και των όρων της ανακοίνωσης χορήγησης οικονομικής ενίσχυσης.

Αποτελέσματα υποτροφίας: