Επιλογή δέκα προπτυχιακών φοιτητών του Α.Π.Θ. ως υποτρόφων για προπτυχιακές σπουδές από τα έσοδα του κληροδοτήματος Γεωργίου Βάρκα για το ακαδ έτος 2022-2023

Το Πρυτανικό Συμβούλιο του Α.Π.Θ. με την απόφαση του αριθμ. πρωτ. 76634/10-06-2022 ενέκρινε:
α) ως δικαιούχους τους υποψήφιους με αριθμό αίτησης:
1 62465/14-04-2022
2 62910/15-04-2022
3 53705/10-03-2022
4 57341/24-03-2022
5 62991/15-04-2022
6 63020/15-04-2022
7 62625/14-04-2022
8 60157/06-04-2022
9 56948/23-03-2022
10 61525/12-04-2022

διότι πληρούν όλες τις προϋποθέσεις χορήγησης της υποτροφίας δηλαδή της οικονομικής αδυναμίας (διαθέτουν χαμηλά οικογενειακά εισοδήματα έναντι των άλλων συνυποψήφιων τους, μηδενική ή μικρή συνολική αξία ακίνητης περιουσίας) και της βαθμολογίας (δεν οφείλουν κανένα μάθημα από τα προηγούμενα έτη σπουδών και έχουν μέσο όρο βαθμολογίας κατά το προηγούμενο έτος ή τα προηγούμενα έτη των σπουδών τους από 7,50 και πάνω με άριστα το βαθμό (10) δέκα) προϋπόθεση που απορρέει από την απόφαση αριθμός 4324/2004 του Εφετείου Αθηνών

β) ως μη δικαιούχους τους υποψήφιους με αριθμό αίτησης:
1 62920/15-04-2022
2 61839/12-04-2022
3 63055/15-04-2022
4 62785/15-04-2022
5 63052/15-04-2022
6 63070/15-04-2022
7 60279/06-04-2022
8 63053/15-04-2022
9 58441/30-03-2022
10 61257/11-04-2022
11 61590/12-04-2022
12 61210/11-04-2022
13 60949/08-04-2022
14 62175/13-04-2022
15 59487/04-04-2022
16 61958/13-04-2022
17 61363/11-04-2022
18 57954/29-03-2022
19 58848/31-03-2022
20 60601/07-04-2022
21 62866/15-04-2022
22 60592/07-04-2022
23 63075/15-04-2022
διότι δεν πληρούν την προϋπόθεση της οικονομικής αδυναμίας (διαθέτουν υψηλότερα οικογενειακά εισοδήματα έναντι των άλλων συνυποψήφιων τους και μεγάλη συνολική αξία ακίνητης περιουσίας).

γ) ως μη δικαιούχους τους υποψηφίους με αριθμό αίτησης:
1 59313/01-04-2022
2 59488/04-04-2022
3 60398/06-04-2022
4 61648/12-04-2022
5 62460/14-04-2022
6 63067/15-04-2022
διότι δεν πληρούν την προϋπόθεση της επιτυχίας σε όλα μαθήματα των προηγούμενων ετών των σπουδών τους.

δ) ως μη δικαιούχους τους υποψηφίους με αριθμό αίτησης:
1 63041/15-4-2022
2 62559/14-4-2022
διότι βρίσκονται στο 1ο έτος σπουδών κατά το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022 και δεν μπορούν να αξιολογηθούν σύμφωνα με τον οδηγό σπουδών του τμήματος φοίτησής του ως προς την επιτυχία των μαθημάτων και το μέσο όρο βαθμολογίας κατά το προηγούμενο έτος ή τα προηγούμενα έτη των σπουδών τους από 7,50 και πάνω με άριστα το βαθμό δέκα (10). Η υποτροφία χορηγείται από το 2ο έτος και πάνω.

ε) ως μη δικαιούχο τον υποψήφιο με αριθμό αίτησης 63017/15-4-2022 διότι βρίσκεται ήδη στο 5ο έτος και θα έχει ολοκληρώσει τις βασικές σπουδές στο τμήμα φοίτησής του, τον Ιούνιο του 2022 (έναρξη υποτροφίας Σεπτέμβριος 2022).
Η παραπάνω απόφαση θα διαβιβαστεί στην αρμόδια αρχή (Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας – Θράκης) προκειμένου να προβεί σε έλεγχο της τήρησης των διατάξεων του Ν. 4182/2013 άρθρα 38, 47, 56, 82, του Ν.2039/39 άρθρα 51-59, το Κ.Δ. 18/23-8-1941 άρθρα 1-34.