Επιλογή δέκα (10) προπτυχιακών φοιτητών ως υποτρόφων από τα έσοδα του κληροδοτήματος Γεωργίου Βάρκα για το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024

Το Πρυτανικό Συμβούλιο του Α.Π.Θ. με την απόφαση του αριθμ. πρωτ. 74511/02-06-2023 ενέκρινε:

α) την επιλογή ως υποτρόφων ακαδ έτους 2023-2024 από τα έσοδα του κληροδοτήματος Γεωργίου Βάρκα τους υποψήφιους με αριθμό αίτησης:

1 59259/31-03-2023
2 58889/30-03-2023
3 59532/03-04-2023
4 59716/03-04-2023
5 54729/15-03-2023
6 59248/31-03-2023
7 55686/20-03-2023
8 57961/28-03-2023
9 57996/28-03-2023
10 59527/03-04-2023

 

διότι πληρούν όλες τις προϋποθέσεις χορήγησης της υποτροφίας δηλαδή της οικονομικής αδυναμίας (διαθέτουν χαμηλά οικογενειακά εισοδήματα έναντι των άλλων συνυποψήφιων τους, μηδενική ή μικρή συνολική αξία ακίνητης περιουσίας) και της βαθμολογίας δηλαδή δεν οφείλουν κανένα μάθημα από τα προηγούμενα έτη σπουδών και έχουν μέσο όρο βαθμολογίας κατά το προηγούμενο έτος ή τα προηγούμενα έτη των σπουδών τους από 7,50 και πάνω με άριστα το βαθμό (10) δέκα,

 

β) τη μη χορήγηση της υποτροφίας στους υποψήφιους με αριθμό  αίτησης:

1 59761/03-04-2023
2 58077/28-03-2023
3 59392/03-04-2023
4 57960/28-03-2023
5 59203/31-03-2023
6 57262/24-03-2023
7 59907/03-04-2023
8 56180/21-03-2023
9 57639/27-03-2023
10 60348/04-04-2023
11 58085/28-03-2023
12 60315/04-04-2023
13 56784/23-03-2023

διότι δεν πληρούν την προϋπόθεση της οικονομικής αδυναμίας (διαθέτουν υψηλότερα οικογενειακά εισοδήματα έναντι των άλλων συνυποψήφιων τους και μεγάλη συνολική αξία ακίνητης περιουσίας).

 

γ) τη μη χορήγηση της υποτροφίας στους υποψηφίους με αριθμό αίτησης:

1 57668/27-03-2023
2 59095/31-03-2023
3 59757/03-04-2023
4 59694/03-04-2023
5 60342/04-04-2023

διότι δεν πληρούν την προϋπόθεση της επιτυχίας σε όλα μαθήματα των προηγούμενων ετών των  σπουδών τους.

 

δ) τη μη χορήγηση της υποτροφίας στον υποψήφιο με αριθμό αίτησης:

1 54680/15-03-2023

διότι βρίσκεται στο 1ο έτος σπουδών κατά το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023 και δεν μπορεί να αξιολογηθεί σύμφωνα με τον οδηγό σπουδών του τμήματος φοίτησής του ως προς την επιτυχία των μαθημάτων και το μέσο όρο βαθμολογίας κατά το προηγούμενο έτος ή τα προηγούμενα έτη  των σπουδών τους από  7,50 και πάνω με άριστα το βαθμό δέκα (10). Η υποτροφία χορηγείται από το 2ο  έτος και πάνω.

 

ε) τη μη χορήγηση της υποτροφίας στους υποψήφιους με αριθμό αίτησης:

1 59958/04-04-2023
2 59104/31-03-2023

διότι βρίσκονται ήδη στο 5ο έτος και θα έχουν ολοκληρώσει τις βασικές σπουδές στο τμήμα φοίτησής τους, τον Ιούνιο του  2023 (έναρξη υποτροφίας Σεπτέμβριος 2023).

 

Η παραπάνω απόφαση θα διαβιβαστεί στην αρμόδια αρχή (Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας – Θράκης) προκειμένου να προβεί σε έλεγχο της τήρησης των διατάξεων του Ν. 4182/2013 άρθρα 38, 47, 56, 82, του Ν.2039/39 άρθρα 51-59, το Κ.Δ. 18/23-8-1941 άρθρα 1-34.