Επιλογή δύο (2) πρωτοετών φοιτητών ως υποτρόφων από τα έσοδα του κληροδοτήματος Κων/νου Κατσέα για το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024

Το Συμβούλιο Διοίκησης του Α.Π.Θ. με το έγγραφο του αριθμ. πρωτ: 45654/20-02-2024 αποφάσισε:

α) την επιλογή ως υποτρόφων ακαδημαϊκού έτους 2023-2024 τους υποψήφιους με αριθμό αίτησης:

1 23781/15-11-2023
2 13498/18-10-2023

διότι πληρούν όλες τις προϋποθέσεις χορήγησης της υποτροφίας, δηλαδή: της αριστείας ως απόφοιτοι Λυκείου, της καταγωγής από τη Μακεδονία, της οικονομικής αδυναμίας και οι δύο υποψήφιοι διαθέτουν χαμηλά οικογενειακά εισοδήματα και σχετικά χαμηλή αξία ακίνητης περιουσίας έναντι των υπολοίπων συνυποψηφίων τους, της εισαγωγής τους στο Α.Π.Θ. με εισαγωγικές εξετάσεις κατά το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024, της διάκρισης για το ήθος τους και της επίδοσης στις σπουδές τους όπως αποτυπώνονται στις συστατικές επιστολές που προσκόμισαν,

β) τη μη χορήγηση της υποτροφίας  στους υποψήφιους με αριθμό αίτησης:

1 21625/09-11-2023
2 18370/01-11-2023
3 23410/14-11-2023
4 23081/14-11-2023
5 23928/15-11-2023
6 20633/07-11-2023
7 17670/31-10-2023
8 19090/03-11-2023
9 24596/16-11-2023
10 22448/13-11-2023
11  22440/13-11-2023
12 24474/16-11-2023

διότι δεν πληρούν την προϋπόθεση της οικονομικής αδυναμίας έναντι των δύο συνυποψηφίων τους που επιλέχθηκαν για τη χορήγηση της υποτροφίας έχουν υψηλότερα οικογενειακά εισοδήματα και μεγάλη ακίνητη περιουσία

Η παραπάνω απόφαση θα διαβιβαστεί στην αρμόδια αρχή (Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας – Θράκης) προκειμένου να προβεί σε έλεγχο της τήρησης των διατάξεων του Ν. 4182/2013 άρθρα 38, 47, 56, 82, του Ν.2039/39 άρθρα 51-59, το Κ.Δ. 18/23-8-1941 άρθρα 1-34.