Επιλογή δύο (2) υποτρόφων για τη χορήγηση υποτροφίας για πρωτοετείς φοιτητές του Α.Π.Θ. από το κληροδότημα Κων/νου Κατσέα για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021

Το Πρυτανικό Συμβούλιο του Α.Π.Θ. με το έγγραφο του αριθμ. πρωτ. 43615/08-07-2021   αποφάσισε:

 Α) ως δικαιούχους της υποτροφίας τους υποψήφιους με αριθμό πρωτοκόλλου αίτησης: 17801/02-04-2021 και 17303/31-03-2021 διότι πληρούν όλες τις προϋποθέσεις χορήγησης της υποτροφίας, δηλαδή: της αριστείας ως απόφοιτοι Λυκείου, της καταγωγής από τη Μακεδονία, της οικονομικής αδυναμίας  και της εισαγωγής στο Α.Π.Θ. με εισαγωγικές εξετάσεις κατά το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021. Ο υποψήφιος  με αριθμό αίτησης 17303/31-03-2021 (δικαιούχος) προτείνεται παρόλο που έχει υψηλότερο οικογενειακό εισόδημα από τον συνυποψήφιο του με αριθμό αίτησης 17736/02-04-2021 (μη δικαιούχος) επειδή διαθέτει χαμηλότερη συνολική αξία ακίνητης περιουσίας. Το υψηλό ποσό τόκων που αποτυπώνεται στο εκκαθαριστικό σημείωμα της οικογενείας, προέρχεται από κεφάλαιο που διατηρεί η γιαγιά του υποψηφίου με συν δικαιούχο την μητέρα του.   Επίσης και οι δύο υποψήφιοι έχουν εισαχθεί στο Α.Π.Θ. και διακρίνονται για το ήθος και την επίδοση στις σπουδές τους και

β) ως μη δικαιούχους  της υποτροφίας τους υποψήφιους με αριθμό αίτησης: 17736/02-04-2021, 17317/31-03-2021 και 17295/31-03-2021 διότι δεν πληρούν την προϋπόθεση της οικονομικής αδυναμίας έναντι των δύο συνυποψηφίων τους που επιλέχθηκαν για τη χορήγηση της υποτροφίας.                        

Η παραπάνω απόφαση θα διαβιβαστεί στην αρμόδια αρχή (Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας – Θράκης) προκειμένου να προβεί σε έλεγχο της τήρησης των διατάξεων του Ν. 4182/2013 άρθρα 38, 47, 56, 82, του Ν.2039/39 άρθρα 51-59, το Κ.Δ. 18/23-8-1941 άρθρα 1-34.