Επιλογή δύο (2) υποτρόφων για χορήγηση υποτροφίας εξωτερικού από την κληροδοσία Λαμπρινής – Λίνας Αθανασούλα για το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024

Το Πρυτανικό Συμβούλιο του Α.Π.Θ. με την απόφαση του αριθμ. πρωτ. 75088/06-06-2023 ενέκρινε:

Α. την επιλογή ως υποτρόφων ακαδ έτους 2023-2024 από τα έσοδα της κληροδοσίας Λαμπρινής- Λίνας Αθανασούλα τους υποψηφίους με αριθμό  αίτησης:

1 59943/04-04-2023
2 59807/03-04-2023

διότι  πληρούν τις προϋποθέσεις για τη χορήγησή της (ηλικία έως 36 ετών, περάτωση  των σπουδών τους στην Σχολή Θετικών Επιστημών με επίδοση τουλάχιστον «Λίαν Καλώς» 6,50 – 8,50 με άριστα το 10),  έχουν μεγαλύτερο βαθμό πτυχίου έναντι των δύο συνυποψηφίων τους και ο υποψήφιος με αριθμό αίτησης   59943/04-04-2023 έχει καταγωγή από την Ήπειρο και

Β) τη μη χορήγηση της υποτροφίας στους υποψήφιους  με αριθμό  αίτησης:

1 55685/20-03-2023
2 60349/04-04-2023

διότι ο υποψήφιος με αριθμό αίτησης  55685/20-03-2023 έχει προσκομίσει ελλιπή δικαιολογητικά (αντίγραφο πτυχίου) και έχει χαμηλότερο βαθμό πτυχίου από τους δύο προτεινόμενους συνυποψηφίους του και ο υποψήφιος με αριθμό αίτησης 60349/04-04-2023  βρίσκεται  4ο έτος σπουδών / 8ο  εξάμηνο, έχει συγκεντρώσει τα ECTS που απαιτούνται για τη λήψη του πτυχίου του αλλά οφείλει την πτυχιακή του  εργασία και έχει προσκομίσει ελλιπή δικαιολογητικά (αντίγραφο ποινικού μητρώου).

Η παραπάνω απόφαση θα διαβιβαστεί στην αρμόδια αρχή (Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας – Θράκης) προκειμένου να προβεί σε έλεγχο της τήρησης των διατάξεων του Ν. 4182/2013 άρθρα 38, 47, 56, 82, του Ν.2039/39 άρθρα 51-59, το Κ.Δ. 18/23-8-1941 άρθρα 1-34.

Αποτελέσματα υποτροφίας:
Συνημμένο