Επιλογή ενός προπτυχιακού φοιτητή του Α.Π.Θ. ως υποτρόφου για σπουδές στο εσωτερικό από το κληροδότημα Κων/νου Τσώπρου για το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024

Το Πρυτανικό Συμβούλιο του Α.Π.Θ. με την απόφαση του αριθμ. πρωτ. 74804/06-06-2023 ενέκρινε:

Α. την επιλογή ως υποτρόφου ακαδ έτους 2023-2024 από τα έσοδα του κληροδοτήματος Κων/νου Τσώπρου, του υποψήφιου με αριθμό αίτησης: 58177/28-03-2023 διότι πληροί όλες τις προϋποθέσεις χορήγησης της υποτροφίας δηλαδή της οικονομικής αδυναμίας (διαθέτει χαμηλά οικογενειακά και ατομικά εισοδήματα), είναι μέλος πολύτεκνης οικογένειας με επτά προστατευόμενα τέκνα, διαθέτει μικρή συνολική αξία ακίνητης περιουσίας και καταγωγή από την Ανατολική Θράκη,

Β. τη μη  χορήγηση της υποτροφίας, στον υποψήφιο με αριθμό αίτησης: 59474/03-04-2023

διότι δεν πληροί την προϋπόθεση της επιτυχίας σε όλα μαθήματα των προηγούμενων ετών των  σπουδών του, οφείλει δύο (2) μαθήματα,

Γ. τη μη  χορήγηση της υποτροφίας στους υποψήφιους με αριθμό  αίτησης:

1 51645/03-03-2023
2 54303/14-03-2023
3 56121/21-03-2023

διότι βρίσκονται στο 1ο έτος σπουδών κατά το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023 και δεν μπορούν να αξιολογηθούν σύμφωνα με τον οδηγό σπουδών του τμήματος φοίτησής τους ως προς την επιτυχία των μαθημάτων και το μέσο όρο βαθμολογίας κατά το προηγούμενο έτος των σπουδών τους με βαθμό  6,50 και πάνω. Η υποτροφία χορηγείται από το 2ο  έτος και πάνω.

Δ. τη μη  χορήγηση της υποτροφίας στον υποψήφιο με αριθμό  αίτησης: 59530/03-04-2023 διότι βρίσκεται ήδη στο 4ο έτος και θα έχει ολοκληρώσει τις βασικές  σπουδές στο τμήμα φοίτησής του, τον Ιούνιο του  2023 (έναρξη υποτροφίας Σεπτέμβριος 2023).

Η παραπάνω απόφαση θα διαβιβαστεί στην αρμόδια αρχή (Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας – Θράκης) προκειμένου να προβεί σε έλεγχο της τήρησης των διατάξεων του Ν. 4182/2013 άρθρα 38, 47, 56, 82, του Ν.2039/39 άρθρα 51-59, το Κ.Δ. 18/23-8-1941 άρθρα 1-34.