Επιλογή ενός προπτυχιακού φοιτητή του Α.Π.Θ. ως υποτρόφου για προπτυχιακές σπουδές από τα έσοδα ου κληροδοτήματος Κων/νου Τσώπρου, ακαδ έτους 2022-2023

Το Πρυτανικό Συμβούλιο του Α.Π.Θ. με την απόφαση του αριθμ. πρωτ. 71760/26-05-2022 ενέκρινε:
Α. την επιλογή ως υποτρόφου ακαδημαϊκού έτους 2022-2023 από τα έσοδα του κληροδοτήματος Κων/νου Τσώπρου τον υποψήφιο με αριθμό αίτησης 61260/11-04-2022 διότι πληροί όλες τις προϋποθέσεις χορήγησης της υποτροφίας δηλαδή της οικονομικής αδυναμίας (διαθέτει χαμηλά οικογενειακά και ατομικά εισοδήματα), μικρή συνολική αξία ακίνητης περιουσίας έναντι των άλλων συνυποψήφιων του και καταγωγή από την Ανατολική Μακεδονία.
Β. τη μη επιλογή ως υποτρόφων τους υποψήφιους με αριθμό αίτησης:
1 62971/15-04-2022
2 62169/13-04-2022
3 53528/09-03-2022
4 61256/11-04-2022
διότι δεν πληρούν την προϋπόθεση της οικονομικής αδυναμίας (διαθέτουν υψηλότερα οικογενειακά εισοδήματα έναντι των άλλων συνυποψήφιων τους και μεγάλη συνολική αξία ακίνητης περιουσίας).
Γ. τη μη επιλογή ως υποτρόφου για τη χορήγηση της υποτροφίας, τον υποψήφιο με αριθμό αίτησης 61663/12-04-2022 διότι βρίσκεται στο 1ο έτος σπουδών κατά το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022 και δεν μπορεί να αξιολογηθεί σύμφωνα με τον οδηγό σπουδών του τμήματος φοίτησής του ως προς την επιτυχία των μαθημάτων και το μέσο όρο βαθμολογίας κατά το προηγούμενο έτος ή τα προηγούμενα έτη των σπουδών του με βαθμό 6,50 και πάνω. Η υποτροφία χορηγείται από το 2ο έτος και πάνω.
Δ. τη μη επιλογή ως υποτρόφου για τη χορήγηση της υποτροφίας, τον υποψήφιο με αριθμό αίτησης 59731/04-04-2022 διότι κατέθεσε ελλιπή δικαιολογητικά.

Η παραπάνω απόφαση θα διαβιβαστεί στην αρμόδια αρχή (Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας – Θράκης) προκειμένου να προβεί σε έλεγχο της τήρησης των διατάξεων του Ν. 4182/2013 άρθρα 38, 47, 56, 82, του Ν.2039/39 άρθρα 51-59, το Κ.Δ. 18/23-8-1941 άρθρα 1-34.