Επιλογή ενός προπτυχιακού φοιτητή ως υποτρόφου από το κληροδότημα Κων/νου Τσώπρου για το ακαδημαϊκό έτος 2024-2025

Το Συμβούλιο Διοίκησης του Α.Π.Θ. με το έγγραφο του αριθμ. πρωτ: 69272/29-05-2024 αποφάσισε να προτείνει:

Α. ως δικαιούχο για τη χορήγηση της μίας (1) υποτροφίας, τον υποψήφιο με αριθμό αίτησης 50250/08-03-2024 διότι πληροί όλες τις προϋποθέσεις χορήγησης της υποτροφίας δηλαδή της οικονομικής αδυναμίας (διαθέτει χαμηλά οικογενειακά και ατομικά εισοδήματα), είναι μέλος τρίτεκνης οικογένειας, διαθέτει μικρή συνολική αξία ακίνητης περιουσίας και καταγωγή από την  Θράκη.

Β. ως μη  δικαιούχους για τη χορήγηση της υποτροφίας, τους υποψήφιους με αριθμό αίτησης 48554/01-03-2024 και 51915/15-03-2024 διότι δεν πληρούν την προϋπόθεση της οικονομικής αδυναμίας διαθέτουν υψηλότερα οικογενειακά και ατομικά εισοδήματα από τον υποψήφιο με αριθμό αίτησης 50250/08-03-2024 και υψηλή συνολική αξία ακίνητης περιουσίας.

Γ. ως μη δικαιούχο για τη χορήγηση της υποτροφίας, τον υποψήφιο με αριθμό  αίτησης 51919/15-03-2024 διότι βρίσκεται ήδη στο 5ο έτος του Τμήματος Οδοντιατρικής και θα έχει ολοκληρώσει τις βασικές  σπουδές στο τμήμα φοίτησής του, τον Ιούνιο του  2024 (έναρξη υποτροφίας Σεπτέμβριος 2024).

Δ. ως μη δικαιούχους για τη χορήγηση της υποτροφίας, τους υποψήφιους με αριθμό αίτησης:

α/α Αριθμός αίτησης υποψηφίου Τμήμα φοίτησης/έτος Οφειλόμενα μαθήματα
1 51926/15-03-2024 ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ / 3ο ΟΦΕΙΛΕΙ 4 ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΚΑΙ 1 ΕΠΙΛΟΓΗΣ
2 51920/15-03-2024 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ / 2ο ΟΦΕΙΛΕΙ 1 ΜΑΘΗΜΑ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

διότι δεν πληρούν την προϋπόθεση της επιτυχίας σε όλα μαθήματα των προηγούμενων ετών των  σπουδών τους.

Η παραπάνω απόφαση θα διαβιβαστεί στην αρμόδια αρχή (Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας – Θράκης) προκειμένου να προβεί σε έλεγχο της τήρησης των διατάξεων του Ν. 4182/2013 άρθρα 38, 47, 56, 82, του Ν.2039/39 άρθρα 51-59, το Κ.Δ. 18/23-8-1941 άρθρα 1-34.