Επιλογή ενός πτυχιούχου για μεταπτυχιακές σπουδές στο εξωτερικό ως υποτρόφου από τα έσοδα του κληροδοτήματος Κων/νου Λαζαρίδη, ακαδ. έτους 2022-23

Το Πρυτανικό Συμβούλιο του Α.Π.Θ. με την απόφαση του αριθμ. πρωτ. 71763/26-05-2022 ενέκρινε την επιλογή ως υποτρόφου ακαδημαϊκού έτους 2022-2023 από τα έσοδα του κληροδοτήματος Κων/νου Λαζαρίδη του πτυχιούχου – υποψήφιου με αριθμό αίτησης 62464/14-04-2022 διότι πληροί: την προϋπόθεση της αριστείας στις σπουδές του με βαθμό πτυχίου 8,82, την προϋπόθεση της οικονομικής αδυναμίας για την αντιμετώπιση των σπουδών του στο εξωτερικό καθώς διαθέτει χαμηλά οικογενειακά και ατομικά εισοδήματα επίσης διαθέτει χαμηλά ποσοστά ιδιοκτησίας τόσο στην ατομική όσο και στην οικογενειακή περιουσιακή κατάσταση όπως αποτυπώνεται στα έντυπα Ε9 και ΕΝΦΙΑ.
Η παραπάνω απόφαση θα διαβιβαστεί στην αρμόδια αρχή (Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας – Θράκης) προκειμένου να προβεί σε έλεγχο της τήρησης των διατάξεων του Ν. 4182/2013 άρθρα 38, 47, 56, 82, του Ν.2039/39 άρθρα 51-59, το Κ.Δ. 18/23-8-1941 άρθρα 1-34.

Αποτελέσματα υποτροφίας:
Συνημμένο