Επιλογή ενός πτυχιούχου για μεταπτυχιακές σπουδές στο εξωτερικό ως υποτρόφου από τα έσοδα του κληροδοτήματος Κων/νου Κατσέα, ακαδ έτους 2022-23

Το Πρυτανικό Συμβούλιο του Α.Π.Θ. με την απόφαση του αριθμ. πρωτ. 71752/26-05-2022 ενέκρινε:
A. την επιλογή ως υποτρόφου ακαδημαϊκού έτους 2022-2023 για τη χορήγηση μίας (1) υποτροφίας, sτον υποψήφιο με αριθμό αίτησης: 63018/15-04-2022, διότι πληροί όλες τις προϋποθέσεις χορήγησης της υποτροφίας, δηλαδή: της αριστείας στο πτυχίο του (8.50 και πάνω), της οικονομικής αδυναμίας καθώς διαθέτει χαμηλά οικογενειακά εισοδήματα και χαμηλή συνολική αξία ακίνητης περιουσίας όπως αποτυπώνεται στα έντυπα Ε9 και ΕΝΦΙΑ και της καταγωγής από τη Μακεδονία και
Β. τη μη χορήγηση της υποτροφίας στον υποψήφιο με αριθμό αίτησης: 62505/14-04-2022, διότι δεν είναι πτυχιούχος του Τμήματος Πληροφορικής καθώς πέρασε μεν όλα τα μαθήματα που απαιτούνται (σύνολο 40) συγκέντρωσε 225 ECTS με Μ.Ο.Β. 9,22 οφείλει δε την πτυχιακή του εργασία προκειμένου να συγκεντρώσει 240 ECTS που απαιτούνται για τη λήψη του πτυχίου του.
Η παραπάνω απόφαση θα διαβιβαστεί στην αρμόδια αρχή (Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας – Θράκης) προκειμένου να προβεί σε έλεγχο της τήρησης των διατάξεων του Ν. 4182/2013 άρθρα 38, 47, 56, 82, του Ν.2039/39 άρθρα 51-59, το Κ.Δ. 18/23-8-1941 άρθρα 1-34.