Επιλογή ενός σπουδαστή ΕΠΑ.Λ ως υποτρόφου του κληροδοτήματος Κων/νου Κατσέα για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022

Το Πρυτανικό Συμβούλιο του Α.Π.Θ. με την απόφαση του αριθμ. πρωτ. 45314/03-02-2022 ενέκρινε:
Α) ως μη δικαιούχους τους υποψήφιους με αριθμό αίτησης:

1) 33496/14-12-2021: διότι δεν πληροί την προϋπόθεση: α) διαθέτει υψηλά κεφάλαια σε τραπεζικό λογαριασμό και β) του μέσου όρου βαθμολογίας, στο προηγούμενο έτος ή εξάμηνο σπουδών δεκαέξι (16) και πάνω διότι διαθέτει 14,7.
2) 35035/17-12-2021: διότι δεν πληροί την προϋπόθεση της ειδίκευσης σε κάποια τέχνη (βοηθός νοσηλευτή)
3)35084/17-12-2021: διότι δεν πληροί την προϋπόθεση της στέρησης λόγω θανάτου του ενός τουλάχιστον εκ των γονέων του.
4) 34681/16-12-2021: διότι δεν πληροί την προϋπόθεση: α) της στέρησης λόγω θανάτου του ενός τουλάχιστον εκ των γονέων του β) της ειδίκευσης σε κάποια τέχνη (βοηθός νοσηλεύτρια) και γ) της οικονομικής αδυναμίας. Διαθέτει υψηλά οικογενειακά εισοδήματα.
Β) την κατ εξαίρεση επιλογή ως υποτρόφου του κληροδοτήματος Κων/νου Κατσέα για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022 με αριθμό αίτησης 33237/13-12-2021 διότι έκρινε ότι έστω και αν δεν πληροί την προϋπόθεση του βαθμού δεκαέξι (16) και πάνω με άριστα το βαθμό είκοσι (20), επειδή ο βαθμός απολυτηρίου του είναι 15 3/14, η δεινή κατάσταση όμως στην οποία διαβιεί ο υποψήφιος αποτελεί ισχυρό λόγο για την κατ εξαίρεση επιλογή του.
Η παραπάνω απόφαση θα διαβιβαστεί στην αρμόδια αρχή (Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας – Θράκης) προκειμένου να προβεί σε έλεγχο της τήρησης των διατάξεων του Ν. 4182/2013 άρθρα 38, 47, 56, 82, του Ν.2039/39 άρθρα 51-59, το Κ.Δ. 18/23-8-1941 άρθρα 1-34.