Επιλογή ενός (1) πτυχιούχου για μεταπτυχιακές σπουδές στο εσωτερικό ως υποτρόφου από τα έσοδα του κληροδοτήματος Κων/νου Λαζαρίδη για το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024, ύστερα από επανεξέταση

Το Συμβούλιο Διοίκησης του Α.Π.Θ. με το έγγραφο του αριθμ. πρωτ: 69270/29-05-2024 αποφάσισε μετά την αναπομπή  από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας – Θράκης της προηγούμενης απόφασής  του με αριθμ. πρωτ.  45650/20-02-2024  την επιλογή ως υποτρόφου ακαδημαϊκού έτους 2023-2024 από τα έσοδα του κληροδοτήματος Κων/νου Λαζαρίδη  του πτυχιούχου – υποψηφίου  με αριθμό αίτησης 14480/20-10-2023 διότι πληροί την προϋπόθεση της καλής επίδοσης στις σπουδές του, την οικονομική αδυναμία για την αντιμετώπιση των σπουδών του καθώς διαθέτει χαμηλά οικογενειακά και ατομικά εισοδήματα και μικρής αξίας ακίνητη περιουσία, κατάγεται από ακριτική περιοχή  της Ελλάδος (Κομοτηνή) και εκπονεί διδακτορική διατριβή στο Τμήμα Γεωπονίας του ΑΠΘ.

Η παραπάνω απόφαση θα διαβιβαστεί στην αρμόδια αρχή (Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας – Θράκης) προκειμένου να προβεί σε έλεγχο της τήρησης των διατάξεων του Ν. 4182/2013 άρθρα 38, 47, 56, 82, του Ν.2039/39 άρθρα 51-59, το Κ.Δ. 18/23-8-1941 άρθρα 1-34.