Επιλογή ενός (1) πτυχιούχου για μεταπτυχιακές σπουδές στο εσωτερικό ως υποτρόφου από τα έσοδα του κληροδοτήματος Κων/νου Λαζαρίδη για το ακαδ. έτος 2023-2024

Το Συμβούλιο Διοίκησης του Α.Π.Θ. με το έγγραφο του αριθμ. πρωτ: 45650/20-02-2024 αποφάσισε:

α) την επιλογή ως υποτρόφου ακαδημαϊκού έτους 2023-2024 από τα έσοδα του κληροδοτήματος Κων/νου Λαζαρίδη την υποψήφισ με αριθμό αίτησης 24478/16-11-2023, η οποία πληροί το  κριτήριο της καλής επίδοσης στις σπουδές της διαθέτει τον μεγαλύτερο βαθμό πτυχίου 8,36 από τους συνυποψηφίους της, της οικονομικής αδυναμίας διαθέτει χαμηλά οικογενειακά εισοδήματα και χαμηλής αξίας ακίνητη περιουσία και της καταγωγής, κατάγεται από τον Πόντο από την πατρική πλευρά,

β) τη μη χορήγηση της υποτροφίας τους υποψήφιους με αριθμό αίτησης:

1 23789/15-11-2023
2 14480/20-10-2023
3 16734/30-10-2023
4 24582/16-11-2023

 

διότι δεν πληρούν το  κριτήριο της καλής επίδοσης στις σπουδές τους καθώς διαθέτουν μικρότερο βαθμό πτυχίου, την προϋπόθεση της οικονομικής αδυναμίας συγκεκριμένα οι υποψήφιοι με αριθμό αίτησης 23789/15-11-2023, 16734/30-10-2023 και 24582/16-11-2023 έχουν υψηλότερη συνολική αξία ακίνητης περιουσίας και ο υποψήφιος με αριθμό αίτησης 24582/16-11-2023 διαθέτει υψηλότερα οικογενειακά και ατομικά εισοδήματα.

Η παραπάνω απόφαση θα διαβιβαστεί στην αρμόδια αρχή (Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας – Θράκης) προκειμένου να προβεί σε έλεγχο της τήρησης των διατάξεων του Ν. 4182/2013 άρθρα 38, 47, 56, 82, του Ν.2039/39 άρθρα 51-59, το Κ.Δ. 18/23-8-1941 άρθρα 1-34.