Επιλογή ενός (1) πτυχιούχου για μεταπτυχιακές σπουδές στο εσωτερικό ως υποτρόφου από τα έσοδα του κληροδοτήματος Κων/νου Λαζαρίδη για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021

Το Πρυτανικό Συμβούλιο του Α.Π.Θ. με την απόφαση αριθμ. πρωτ. 43631/08-07-2021  ενέκρινε:

α) την επιλογή ως υποτρόφου του υποψήφιου με αριθμό πρωτοκόλλου αίτησης 18506/05-04-2021διότι πληροί την προϋπόθεση της καταγωγής, την προϋπόθεση της καλής επίδοσης στις σπουδές του με υψηλότερο βαθμό πτυχίου 7,13 έναντι του υποψηφίου με αριθμό 17748/02-04-2021, ο οποίος έλαβε βαθμό πτυχίου 6,26 και επίσης διαθέτει χαμηλά οικογενειακά και ατομικά εισοδήματα και χαμηλή αξία ακίνητης περιουσίας και

β) τη μη χορήγηση της υποτροφίας στον υποψήφιο με αριθμό πρωτοκόλλου αίτησης 17748/02-04-2021 διότι δεν πληροί την προϋπόθεση της καλής επίδοσης στις σπουδές του καθώς δεν έχει λάβει βαθμό πτυχίου τουλάχιστον «λίαν καλώς» (άρθρο 3 παρ. 1β του Κ.Δ. 18/23-8-1941).

Η παραπάνω απόφαση θα διαβιβαστεί στην αρμόδια αρχή (Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας – Θράκης) προκειμένου να προβεί σε έλεγχο της τήρησης των διατάξεων του Ν. 4182/2013 άρθρα 38, 47, 56, 82, του Ν.2039/39 άρθρα 51-59, το Κ.Δ. 18/23-8-1941 άρθρα 1-34.

Αποτελέσματα υποτροφίας: