Επιλογή ενός (1) υποτρόφου για μεταπτυχιακές σπουδές από τα έσοδα της Δωρεάς Λευκοθέας Χριστίση “στη μνήμη του Καθηγητή Α.Φ. Χρηστίδη” για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021

Το Πρυτανικό Συμβούλιο του Α.Π.Θ. με το έγγραφο του αριθμ. πρωτ. 48545/26-07-2021   αποφάσισε:

α) ως δικαιούχο τον υποψήφιο με αριθμό αίτησης 17763/02-04-2021 διότι πληροί όλες τις προϋποθέσεις χορήγησή της και

β) ως μη δικαιούχους τους υποψήφιους με αριθμό αίτησης: 

1

19974/12-04-2021

2

 17316/31-03-2021

3

17302/31-03-2021

4

16313/29-03-2021

5

15146/23-03-2021

6

17760/02-04-2021

7

17301/31-3- 2021

διότι δεν  πληρούν την προϋπόθεση χορήγησή της και συγκεκριμένα της οικονομικής αδυναμίας διαθέτουν υψηλότερα οικογενειακά και ατομικά εισοδήματα και μεγαλύτερη αξία ακίνητης περιουσίας από τον συνυποψήφιο τους που επιλέχθηκε.

Η παραπάνω απόφαση θα διαβιβαστεί στην αρμόδια αρχή (Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας – Θράκης) προκειμένου να προβεί σε έλεγχο της τήρησης των διατάξεων του Ν. 4182/2013 άρθρα 38, 47, 56, 82, του Ν.2039/39 άρθρα 51-59, το Κ.Δ. 18/23-8-1941 άρθρα 1-34.