Επιλογή ενός (1) υποτρόφου για μεταπτυχιακές σπουδές στο εξωτερικό, από τα έσοδα του κληροδοτήματος Στυλιανού Σαμαρά για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022

Το Πρυτανικό Συμβούλιο του Α.Π.Θ. με την απόφαση αριθμ. πρωτ. 43616/08-07-2021  ενέκρινε την επιλογή ως υποτρόφου του υποψήφιου με αριθμό πρωτοκόλλου αίτησης 12825/16-03-2021 διότι πληροί  όλες τις προϋποθέσεις χορήγησής της: οικονομική αδυναμία, όσον αφορά την αντιμετώπιση των σπουδών του στο εξωτερικό καθώς διαθέτει χαμηλά οικογενειακά και ατομικά εισοδήματα και χαμηλή αξία ακίνητης περιουσίας. Επίσης πληροί την προϋπόθεση της καταγωγής και τον άψογο χαρακτήρα και τα  ηθικά και πνευματικά προσόντα όπως προκύπτει από τις συστατικές επιστολές που προσκόμισε.

Η παραπάνω απόφαση θα διαβιβαστεί στην αρμόδια αρχή (Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας – Θράκης) προκειμένου να προβεί σε έλεγχο της τήρησης των διατάξεων του Ν. 4182/2013 άρθρα 38, 47, 56, 82, του Ν.2039/39 άρθρα 51-59, το Κ.Δ. 18/23-8-1941 άρθρα 1-34.