Επιλογή ενός (1) υποτρόφου για τη χορήγηση υποτροφίας σε σπουδαστές ΕΠΑΛ από το κληροδότημα Κων/νου Κατσέα για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022

Το Πρυτανικό Συμβούλιο του Α.Π.Θ. με την απόφαση του αριθμ. πρωτ. 45314/03-02-2022 απόφασή του κατέδειξε ως δικαιούχο της υποτροφίας  έναν μόνο υποψήφιο με αριθμό αίτησης 33237/13-12-2021 διότι έκρινε ότι έστω και αν δεν πληροί την προϋπόθεση του βαθμού δεκαέξι (16) και πάνω με άριστα το βαθμό είκοσι (20), επειδή ο βαθμός απολυτηρίου του είναι 15 3/14, η δεινή κατάσταση στην οποία διαβιεί ο υποψήφιος αποτελεί ισχυρό λόγο για την κατ εξαίρεση επιλογή του ως υπότροφο  και  με την αρ. πρωτ. 57363/24-03-2022 απόφασή απέρριψε την ένσταση που κατέθεσε η κηδεμόνας του υποψηφίου με αριθμό αίτησης 35035/17-12-2021, διότι δεν πληροί την προϋπόθεση χορήγησης της υποτροφίας καθώς  η ειδικότητα του βοηθού νοσηλευτή δεν μπορεί να θεωρηθεί ως ειδίκευση σε μια τέχνη.