Επιλογή τριών (3) μαθητών Γυμνασίου ως υποτρόφων από τα έσοδα του κληροδοτήματος Κων/νου Κατσέα για το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024

Το Συμβούλιο Διοίκησης του Α.Π.Θ. με το έγγραφο του αριθμ. πρωτ: 45653/20-02-2024 αποφάσισε αποφάσισε:

α) την επιλογή ως υποτρόφων ακαδημαϊκού έτους 2023-2024 των υποψηφίων με αριθμό αίτησης:

1 13500/18-10-2023
2 22106/10-11-2023
3 24495/16-11-2023

διότι πληρούν όλες τις προϋποθέσεις χορήγησης της υποτροφίας  και συγκεκριμένα της φοίτησης στην Α΄, Β΄ τάξη Γυμνασίου, της οικονομικής αδυναμίας: διαθέτουν χαμηλά οικογενειακά εισοδήματα και χαμηλή συνολική αξία ακίνητης περιουσίας έναντι των συνυποψηφίων τους, της καταγωγής από το Κιλκίς, της διάκρισης για το ήθος τους και της επίδοσης στις σπουδές τους και

β) τη μη χορήγηση της υποτροφίας  στους υποψήφιους με αριθμό  αίτησης:

1 14951/23-10-2023 διότι δεν πληροί την προϋπόθεση οικονομικής αδυναμίας
2 23311/14-11-2023 διότι δεν πληροί την προϋπόθεση οικονομικής αδυναμίας και της καταγωγής από τις παραμεθόριες περιοχές του Ν. Κιλκίς

(κατάγεται από Θεσσαλονίκη)

Η παραπάνω απόφαση θα διαβιβαστεί στην αρμόδια αρχή (Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας – Θράκης) προκειμένου να προβεί σε έλεγχο της τήρησης των διατάξεων του Ν. 4182/2013 άρθρα 38, 47, 56, 82, του Ν.2039/39 άρθρα 51-59, το Κ.Δ. 18/23-8-1941 άρθρα 1-34.