ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΥΠΟΤΡΟΦΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΤΟΥ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ ΔΗΜ. ΤΣΙΑΚΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 2022-2023

Η Επιτροπή Επιλογής υποτρόφων στην από 20/02/2023 συνεδρίασή της (ημερομηνία παραλαβής πρακτικού από το Τμήμα Κληροδοτημάτων 08/03/2023) διαπίστωσε ότι:
1. Ο υποψήφιος με αριθμό αίτησης 24443/15-11-2022, αποφοίτησε από ΓΕΛ του Δήμου Παύλου Μελά, έχει καταγωγή από τις Σέρρες και οικογενειακό εισόδημα που υπερβαίνει τις 10.000€, για τους λόγους αυτούς και αποκλείεται από την επιλογή.
2. Ο υποψήφιος με αριθμό αίτησης 24435/15-11-2022, έχει οικογενειακό εισόδημα που υπερβαίνει τις 10.000€, για τον λόγο αυτό και αποκλείεται από την επιλογή.
3. Ο υποψήφιος με αριθμό αίτησης 27208/24-11-2022, έχει οικογενειακό εισόδημα που υπερβαίνει τις 10.000€, για τον λόγο αυτό και αποκλείεται από την επιλογή.
4. Ο υποψήφιος με αριθμό αίτησης 27550/25-11-2022, εισήχθη με μεταγραφή σε Τμήμα του Α.Π.Θ. και έχει οικογενειακό εισόδημα που υπερβαίνει τις 10.000€, για τον λόγο αυτό και αποκλείεται από την επιλογή.
5. Ο υποψήφιος με αριθμό αίτησης 27547/25-11-2022, έχει οικογενειακό εισόδημα που υπερβαίνει τις 10.000€, για τον λόγο αυτό και αποκλείεται από την επιλογή.
6. Ο υποψήφιος με αριθμό αίτησης 27561/25-11-2022, εισήχθη με μεταγραφή σε Τμήμα του Α.Π.Θ. και έχει οικογενειακό εισόδημα που υπερβαίνει τις 10.000€, για τον λόγο αυτό και αποκλείεται από την επιλογή.
7. Ο υποψήφιος με αριθμό αίτησης 27209/24-11-2022, πληροί όλα τα κριτήρια για την επιλογή της ως υποτρόφου.
Με τα δεδομένα αυτά, η Τριμελής Επιτροπή αποφάσισε την επιλογή ως υποτρόφου του κληροδοτήματος Δημητρίου Τσιακμακόπουλου μόνο τον υποψήφιο με αριθμό αίτησης 27209/24-11-2022.