ΕΠΙΛΟΓΗ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ ΑΠΟ ΤΑ ΕΣΟΔΑ ΤΟΥ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΧΑΤΖΗΠΑΜΠΟΥΚΑ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔ ΕΤΟΣ 2018-2019

Η Σύγκλητος του Α.Π.Θ. με την απόφαση αριθμ. πρωτ. 25740/29-08-2019 ενέκρινε τη χορήγηση της υποτροφίας στον υποψήφιο με αριθμό  αίτησης  735/13-03-2019 διότι πληροί όλες τις τυπικές και ουσιαστικές  προϋποθέσεις οι οποίες περιλαμβάνονται στην από 27-11-2018 πρόσκληση χορήγησης υποτροφίας  από τα έσοδα του κληροδοτήματος Αναστασίου Χατζηπαμπούκα.

Η παραπάνω απόφαση θα διαβιβαστεί στην αρμόδια αρχή (Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας – Θράκης) προκειμένου να προβεί σε έλεγχο της τήρησης των όρων της συστατικής πράξης και της προκήρυξης χορήγησης υποτροφίας.