ΕΠΙΛΟΓΗ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΌ ΑΠΌ ΤΟ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ ΚΩΝ/ΝΟΥ ΛΑΖΑΡΙΔΗ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔ ΕΤΟΣ 2019-2020

Η Σύγκλητος του Α.Π.Θ. με την απόφαση αριθμ. πρωτ. 25733/29-08-2019 ενέκρινε τη χορήγηση της υποτροφίας για μεταπτυχιακές σπουδές στο εξωτερικό από τα έσοδα του κληροδοτήματος Κων/νου Λαζαρίδη στον υποψήφιο με αριθμό  αίτησης  752/14-03-2019 διότι πληροί όλες τις τυπικές και ουσιαστικές  προϋποθέσεις χορήγησής της οι οποίες περιλαμβάνονται στην από 27-11-2018  πρόσκληση χορήγησης υποτροφίας .

Η παραπάνω απόφαση θα διαβιβαστεί στην αρμόδια αρχή (Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας – Θράκης) προκειμένου να προβεί σε έλεγχο της τήρησης των όρων της συστατικής πράξης και της προκήρυξης χορήγησης υποτροφίας.

Αποτελέσματα υποτροφίας: