ΕΠΙΛΟΓΗ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΛΗΡΟΔΟΣΙΑ STEVE STEVENS ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2020

Το Πρυτανικό Συμβούλιο του Α.Π.Θ στη συνεδρίασή του αριθμός 25805/02-07-2020 αποφάσισε:

Α)  τη χορήγηση της  οικονομικής ενίσχυσης, τον υποψήφιο  με αριθμό πρωτοκόλλου αίτησης 845/01-04-2020, προπτυχιακό φοιτητή του 2ου έτους του Τμήματος Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών, διότι πληροί τις προϋποθέσεις χορήγησης της οικονομικής ενίσχυσης έχει περάσει όλα τα μαθήματα του προηγούμενου έτους  των σπουδών του και έχει τύχει μέσο όρο βαθμολογίας τουλάχιστον «λίαν καλώς» (6,5 και πάνω) και συγκεκριμένα  τον υψηλότερο μέσο όρο βαθμολογίας έναντι των συνυποψηφίων του  (9,65).

 

Β) τη μη χορήγηση της υποτροφίας, τους υποψηφίους με αριθμό πρωτοκόλλου αίτησης:

1.   931/11-05-2020: Δεν οφείλει κανένα μάθημα μέχρι το 2ο έτος έχει όμως μέσο όρο βαθμολογίας χαμηλότερο από τον προτεινόμενο δικαιούχο (8,48).

2.    921/11-05-2020: Δεν έχει προσκομίσει πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας.

3.  920/11-05-2020: Έχει ξεπεράσει τα βασικά έτη σπουδών οφείλει  μαθήματα καθώς έχει συγκεντρώσει 257ECTS από τα 300 ECTS που απαιτούνται και έχει μέσο όρο βαθμολογίας χαμηλότερο από τον προτεινόμενο δικαιούχο (8,82).

4.   861/06-04-2020: Έχει ξεπεράσει τα βασικά έτη σπουδών οφείλει  μαθήματα καθώς έχει συγκεντρώσει 241ECTS από τα 300 ECTS που απαιτούνται και έχει μέσο όρο βαθμολογίας χαμηλότερο από τον προτεινόμενο δικαιούχο (8,91).

5.   833/27-03-2020: Δεν οφείλει κανένα μάθημα μέχρι το 4ο έτος έχει όμως μέσο όρο βαθμολογίας χαμηλότερο από τον προτεινόμενο δικαιούχο (9).

6.  847/01-04-2020: Δεν οφείλει κανένα μάθημα μέχρι το 1ο έτος έχει όμως μέσο όρο βαθμολογίας χαμηλότερο από τον προτεινόμενο δικαιούχο (8,11).