ΕΠΙΛΟΓΗ ΔΥΟ ΥΠΟΤΡΟΦΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ ΣΕ ΠΡΩΤΟΕΤΕΙΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ ΔΗΜ. ΤΣΙΑΚΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΣ 2018-2019

Η Σύγκλητος του Α.Π.Θ. με την απόφαση αριθμ. πρωτ. 31682 ο.έ /18-10-2019 ενέκρινε τη χορήγηση δύο υποτροφιών από τα έσοδα του κληροδοτήματος Δημητρίου Τσιακμακόπουλου ακαδημαϊκού έτους 2018-2019 στους υποψήφιους με αριθμό αίτησης 607/15-02-2019 και 715/12-03-2019  διότι πληρούν όλες τις προϋποθέσεις χορήγησής της.

Η παραπάνω απόφαση θα διαβιβαστεί στην αρμόδια αρχή Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας – Θράκης (ΑΔΜΘ) προκειμένου να προβεί σε έλεγχο για τη τήρηση των όρων της συστατικής πράξης και των όρων της ανακοίνωσης χορήγησης υποτροφίας.