ΕΠΙΛΟΓΗ ΔΥΟ ΥΠΟΤΡΟΦΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ ΠΡΩΤΟΕΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ ΚΩΝ/ΝΟΥ ΚΑΤΣΕΑ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΣ 2017-2018

Η Σύγκλητος του Α.Π.Θ. με την απόφαση αριθμ. πρωτ. 20983 π.έ./5-9-2018 ενέκρινε τις αιτήσεις των δύο υποψηφίων  με αριθμ. πρωτ. 663/23-02-2018 και 717/06-03-2018 διότι πληρούν τις προϋποθέσεις οι οποίες περιλαμβάνονται στην από 7-11-2017 πρόσκληση χορήγησης δύο υποτροφιών από τα έσοδα του κληροδοτήματος Κων/νου Κατσέα .

Η παραπάνω απόφαση θα διαβιβαστεί στην αρμόδια αρχή (Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας – Θράκης) προκειμένου να προβεί σε έλεγχο της τήρησης των όρων της συστατικής πράξης και της προκήρυξης χορήγησης υποτροφίας.