ΕΠΙΛΟΓΗ ΔΥΟ (2) ΠΡΩΤΟΕΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΩΣ ΥΠΟΤΡΟΦΩΝ ΑΠΟ ΤΑ ΕΣΟΔΑ ΤΟΥ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΥ ΚΑΤΣΕΑ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟ ΕΤΟΣ 2019-2020

Το Πρυτανικό Συμβούλιο του Α.Π.Θ. με την απόφαση αριθμ. πρωτ. 29023/22-07-2020 ενέκρινε:  

α) την επιλογή ως υποτρόφων ακαδημαϊκού έτους 2019-2020 από τα έσοδα του κληροδοτήματος Κων/νου Κατσέα των υποψηφίων πρωτοετών φοιτητών με αριθμό πρωτοκόλλου αίτησης:

1

929/11-05-2020                        

2

853/03-04-2020                              

διότι πληρούν όλες τις προϋποθέσεις χορήγησης της υποτροφίας: της αριστείας ως απόφοιτοι Λυκείου, της καταγωγής από τη Μακεδονία, της οικονομικής αδυναμίας και συγκεκριμένα: ο υποψήφιος με αριθμό αίτησης 929/11-05-2020 διαθέτει χαμηλά οικογενειακά εισοδήματα και χαμηλή συνολική αξία ακίνητης περιουσίας και είναι μέλος πολύτεκνης οικογένειας (προστατευόμενα τέκνα 5) και ο  υποψήφιος με αριθμό αίτησης 853/03-04-2020 διαθέτει υψηλότερα οικογενειακά εισοδήματα και συνολική αξία ακίνητης περιουσίας από τον συνυποψήφιό του  αλλά είναι μέλος υπερπολύτεκνης οικογένειας (12 τέκνα, προστατευόμενα 8 τέκνα) το υψηλό ποσό που αναγράφεται στους κωδικούς 619 και 617 (αυτοτελώς φορολογούμενα εισοδήματα)  είναι οι μισθοί, συντάξεις και πάγια αντιμισθία που χορηγούνται σε αναπήρους με ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον 80% καθώς ο πατέρας του έχει αναπηρία 82% και το επίδομα πολυτεκνίας. Επίσης έχουν εισαχθεί στο Α.Π.Θ. με εισαγωγικές εξετάσεις κατά το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020 και διακρίνονται για το ήθος και την επίδοση στις σπουδές τους

β) τη μη χορήγηση της υποτροφίας  ακαδημαϊκού έτους 2019-2020 από τα έσοδα του κληροδοτήματος Κων/νου Κατσέα στον υποψήφιο με αριθμό πρωτοκόλλου αίτησης: 927/11-05-2020  διότι δεν πληροί  την προϋπόθεση της εισαγωγής στο Α.Π.Θ. με εισαγωγικές εξετάσεις κατά το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020 καθώς εισήχθη με μετεγγραφή με μοριοδότηση.

 Η παραπάνω απόφαση θα διαβιβαστεί στην αρμόδια αρχή (Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας – Θράκης) προκειμένου να προβεί σε έλεγχο της τήρησης των όρων της συστατικής πράξης και της πρόσκλησης χορήγησης της υποτροφίας.