ΕΠΙΛΟΓΗ ΔΥΟ (2) ΥΠΟΤΡΟΦΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ ΣΕ ΣΠΟΥΔΑΣΤΕΣ ΕΠΑΛ ΑΠΌ ΤΟ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ ΚΩΝ/ΝΟΥ ΚΑΤΣΕΑ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΣ 2018-2019

Η Σύγκλητος του Α.Π.Θ. με την απόφαση αριθμ. πρωτ. 25692/26-09-2019 ενέκρινε τη χορήγηση υποτροφίας εσωτερικού για το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019 από τα έσοδα του κληροδοτήματος Κων/νου Κατσέα σε δύο (2) σπουδαστές ΕΠΑΛ  με αριθμό αίτησης:

 

1. 773/14-03-2019

 

2. 720/12-03-2019

διότι πληρούν όλες τις προϋποθέσεις χορήγηση οι οποίες περιλαμβάνονται στην από 27-11-2018 πρόσκληση χορήγησης υποτροφίας  και συγκεκριμένα της φοίτησης σε ΕΠΑΛ της Μακεδονίας με ειδίκευση τεχνολογικούς τομείς και μέσο όρο βαθμολογίας πάνω από 16 με άριστα το 20,  της οικονομικής αδυναμίας: διαθέτουν μηδενικά οικογενειακά εισοδήματα  έναντι των άλλων συνυποψήφιων τους, μηδενική συνολική αξία ακίνητης περιουσίας, στέρηση λόγω θανάτου του ενός τουλάχιστον εκ των γονέων τους και της διάκρισης για το ήθος τους και την επίδοση στις σπουδές τους.

Η παραπάνω απόφαση θα διαβιβαστεί στην αρμόδια αρχή (Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας – Θράκης) προκειμένου να προβεί σε έλεγχο της τήρησης των όρων της συστατικής πράξης και της πρόσκλησης χορήγησης υποτροφίας.