ΕΠΙΛΟΓΗ ΔΥΟ (2) ΥΠΟΤΡΟΦΩΝ ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΑΠΟ ΤΑ ΕΣΟΔΑ ΤΗΣ ΚΛΗΡ/ΣΙΑΣ ΛΑΜΠΡΙΝΗΣ-ΛΙΝΑΣ ΑΘΑΝΑΣΟΥΛΑ

ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΌΦΑΣΗ ΑΡ. ΠΡΩΤ. 1641/04-01-2016 ΤΗΣ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ ΤΟΥ Α.Π.Θ. ΕΓΚΡΙΘΗΚΑΝ ΩΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΠΟ ΤΑ ΕΣΟΔΑ ΤΗΣ ΚΛΗΡΟΔΟΣΙΑΣ ΛΑΜΠΡΙΝΗΣ-ΛΙΝΑΣ ΑΘΑΝΑΣΟΥΛΑ ΟΙ:

1. ΜΑΤΘΑΙΟΣ ΚΑΡΥΔΑΣ ΤΟΥ ΘΩΜΑ

2. ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ ΤΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ

Η ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΑΠΟΦΑΣΗ ΘΑ ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΕΙ ΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ (ΑΔΜΘ), ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΝΑ ΠΡΟΒΕΙ ΣΕ ΕΛΕΓΧΟ ΓΙΑ ΤΗ ΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ