ΕΠΙΛΟΓΗ ΔΥΟ (2) ΥΠΟΤΡΟΦΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΓΙΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΑΠΌ ΤΟ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ ΟΥΡΑΝΙΑΣ ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΣ 2018-2019

   Η Σύγκλητος του Α.Π.Θ. με την απόφαση αριθμ. πρωτ. 25701/26-09-2019 ενέκρινε τη χορήγηση δύο (2) υποτροφιών για μεταπτυχιακές σπουδές στο εσωτερικό       από τα έσοδα του κληροδοτήματος Ουρανίας Παπαχριστοδούλου στους υποψήφιους με αριθμό αίτησης:

 

1. 736/13-03-2019

 

2. 711/08-03-2019

 

   διότι πληρούν όλες τις προϋποθέσεις οι οποίες περιλαμβάνονται στην από 27-11-2018 πρόσκληση χορήγησης υποτροφίας  και συγκεκριμένα η  μεταπτυχιακή         τους έρευνα  ασχολείται  με θέμα που εμπίπτει στο πεδίο της Λαογραφίας κατάγονται από την Ανατολική Θράκη και έχουν  ήθος άμεμπτο και καλή επίδοση στις          σπουδές τους με βαθμό πτυχίου τουλάχιστον  επτά (7).

Η παραπάνω απόφαση θα διαβιβαστεί στην αρμόδια αρχή (Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας – Θράκης) προκειμένου να προβεί σε έλεγχο της τήρησης των όρων της συστατικής πράξης και της προκήρυξης χορήγησης υποτροφίας.