ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΝΟΣ ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΥ ΓΙΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΩΣ ΥΠΟΤΡΟΦΟΥ ΑΠΟ ΤΑ ΕΣΟΔΑ ΤΟΥ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΥ ΛΑΖΑΡΙΔΗ ΑΚΑΔ ΕΤΟΥΣ 2019-2020

Το Πρυτανικό Συμβούλιο του Α.Π.Θ. με την απόφαση αριθμ. πρωτ. 29034/11-09-2020  ενέκρινε:

Α) την επιλογή ως υποτρόφου ακαδημαϊκού έτους 2019-2020 από τα έσοδα του κληροδοτήματος Κων/νου Λαζαρίδη τον υποψήφιο με αριθμό πρωτοκόλλου αίτησης 932/11-05-2020 διότι πληροί  όλες τις προϋποθέσεις χορήγησής της.

και

Β) τη μη επιλογή ως υποτρόφου του υποψηφίου με αριθμό πρωτοκόλλου αίτησης 848/01-04-2020 διότι δεν πληροί την προϋπόθεση της καλής επίδοσης στις σπουδές του έναντι του προτεινόμενου.

Η παραπάνω απόφαση θα διαβιβαστεί στην αρμόδια αρχή (Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας – Θράκης) προκειμένου να προβεί σε έλεγχο της τήρησης των διατάξεων του Ν. 4182/2013 άρθρα 38, 47, 56, 82, του Ν.2039/39 άρθρα 51-59, το Κ.Δ. 18/23-8-1941 άρθρα 1-34.