ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΝΟΣ ΥΠΟΤΡΟΦΟΥ ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ ΣΕ ΜΑΘΗΤΗ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΑΠΟ ΤΑ ΕΣΟΔΑ ΤΟΥ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΥ ΚΑΤΣΕΑ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΣ 2018-2019

Η Σύγκλητος του Α.Π.Θ. με την απόφαση αριθμ. πρωτ. 25738/26-09-2019 ενέκρινε τη χορήγηση υποτροφίας εσωτερικού για το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019 από τα έσοδα του κληροδοτήματος Κων/νου Κατσέα στον μαθητή Γυμνασίου με αριθμό αίτησης 774/14-03-2019 διότι πληροί όλες τις προϋποθέσεις χορήγηση οι οποίες περιλαμβάνονται στην από 27-11-2018 πρόσκληση χορήγησης υποτροφίας και συγκεκριμένα και συγκεκριμένα της φοίτησης στην Β’ τάξη Γυμνασίου, της οικονομικής αδυναμίας: διαθέτει χαμηλά οικογενειακά εισοδήματα, μηδενική συνολική αξία ακίνητης περιουσίας, της καταγωγής από το Κιλκίς, της διάκρισης για το ήθος του και την επίδοση στις σπουδές του,  προέρχεται από πολύτεκνη οικογένεια και στερείται λόγω θανάτου τον έναν γονέα.

Η παραπάνω απόφαση θα διαβιβαστεί στην αρμόδια αρχή (Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας – Θράκης) προκειμένου να προβεί σε έλεγχο της τήρησης των όρων της συστατικής πράξης και της πρόσκλησης χορήγησης υποτροφίας.